Huishoudelijk

Art. 1 Lidmaatschap

De rechten en plichten van de leden zijn vastgelegd in de reglementen. Het verenigingsjaar loopt van 1 april tot 1 april.

Art. 2 Toelating nieuwe leden

Personen die lid wensen te worden van de vereniging dienen een schriftelijke aanvraag in bij het bestuur. Inwoners van Zeewolde genieten de voorkeur. Het bestuur beslist tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering na de aanvraag over de toelating.

Het bestuur kan aanvrage tot lidmaatschap afwijzen zonder opgave van redenen. Het bestuur is tevens bevoegd tot het doorvoeren van een ledenstop. Toetreding als lid geschiedt voor een geheel verenigingsjaar.

Art. 3 Vaststelling verplichte bijdragen

1e. De jaarlijkse bijdrage, genoemd in artikel 8 van de Statuten wordt onderverdeeld in:

1. De contributie

2. Het liggeld

De vaststelling van het liggeld is gebaseerd op de vermenigvuldiging van de grootste lengte maal de grootste breedte van de box, maal vierkante meterprijs, die wordt vastgesteld door de ledenvergadering.

2e. De ledenvergadering stelt de hoogte van de volgende bedragen vast.

1. De contributie

2. Het liggeld

3. De borg voor de toegangssleutel

Art. 4 Betalingen

1. Wanneer voor 1 maart van het lopende verenigingsjaar het lidmaatschap voor het komende jaar niet op de manier als bedoeld in artikel 7.2 van de Statuten is opgezegd, wordt het lidmaatschap geacht stilzwijgend voor het komende verenigingsjaar te zijn verlengd en is het lid verplicht zijn daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen ten aanzien van de vereniging te voldoen.

2. De jaarlijkse bijdragen genoemd in artikel 4 onder ten 1e van dit reglement, dienen voor 1 mei van elk jaar te zijn voldaan. De penningmeester dient tijdig voor deze datum de leden een mededeling te doen over hun financiële verplichtingen.

3. De leden dienen door het bestuur van de vereniging verzonden nota’s binnen een maand na de verzenddatum te voldoen op de manier als welke op de nota wordt aangegeven.

4. Reeds betaalde jaarlijkse bijdragen als bedoeld in artikel 4 ten 1e van dit reglement worden niet gerestitueerd. Deze bijdrage wordt berekend over een geheel verenigingsjaar.

5. In het jaar van de aanmelding betaalt het lid de contributie volledig.

6. In het jaar van aanmelding wordt het liggeld berekend vanaf het kwartaal, waarin de aanmelding plaats vindt, waarbij het kwartaal van aanmelding volledig wordt berekend.

Art. 5 Wijzigingen van gegevens

Het lid is verplicht om elke wijziging met betrekking tot de gegevens van vaartuig of het adres van de eigenaar, binnen 14 dagen schriftelijk bij de secretaris te melden.

Het bestuur heeft het recht de gegevens van vaartuig eigenaar te controleren.

Art. 6 Verwijdering van vaartuigen van niet leden

De verenigingshaven is bestemd voor de leden van de vereniging. Indien een lid op rechtmatige manier van de ledenlijst is afgevoerd en deze desondanks zijn vaartuig niet uit de haven heeft verwijderd, na 14 dagen na het einde van het lidmaatschap, is het bestuur bevoegd het vaartuig te (doen) verwijderen uit de haven. De kosten welke uit deze actie kunnen voortvloeien komen voor rekening van de eigenaar van het vaartuig. Het bestuur, noch de vereniging kunnen voor de kosten welke voortvloeien uit deze actie, aansprakelijk worden gesteld.

Art. 7 Gebruik boxen

1. De boxen in de haven kunnen uitsluitend aan de leden van de Watersportvereniging Blauwe Diamant worden toegewezen. De toewijzing geschiedt door het bestuur. Het bestuur houdt bij de toewijzing rekening met de afmetingen van de box in relatie tot de afmetingen van het vaartuig.

2. Het is een lid niet toegestaan de aan hem toegewezen box onder te verhuren.

3. Aan het feit dat een vaartuig van een lid al lange tijd in dezelfde box ligt kan geen enkel recht ontleend worden.

4. Onder geen enkele omstandigheid is het de leden toegestaan hun vaartuig te verkopen met het recht van gebruik van de box.

5. Verkochte vaartuigen dienen binnen 14 dagen na verkoop uit de haven verwijderd te worden. In het geval dat de nieuwe eigenaar reeds lid is van de vereniging kan het bestuur van deze regel afwijken.

6. Alleen aan de gebruikers van de boxen wordt een sleutel verstrekt. Eén sleutel per box.

Art. 8 Verzekering

Elk vaartuig, dat door een motor wordt voortbewogen en dat van de haven gebruik maakt, dient tenminste tegen wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd. Het bestuur is bevoegd hiervan bewijs te vorderen van de eigenaar van het vaartuig.

Art. 9 Onderhoud vaartuigen

Eigenaren van de in de haven liggende vaartuigen zijn verplicht een aanvaardbare staat van onderhoud van hun vaartuig te bewerkstelligen. Wanneer het vaartuig door langdurige verwaarlozing in een deplorabele staat komt te verkeren, is het bestuur bevoegd de eigenaar per aangetekend schrijven te sommeren binnen een maand na ontvangst van dit schrijven een aanvang te maken met de noodzakelijke werkzaamheden.

Wanneer niet aan deze sommatie wordt voldaan, is het bestuur bevoegd het betrokken vaartuig uit de haven te verwijderen en elders naar eigen goeddunken op te slaan. Alle kosten welke voortvloeien uit de actie die het bestuur volgens bovenstaande onderneemt, komen ten laste van de eigenaar van het vaartuig.

Uit het punctueel nakomen van de financiële verplichtingen van de eigenaar ten opzichte van de vereniging, mag niet worden afgeleid dat er vrijwaring plaats vindt van het gestelde in dit artikel.

Art. 10 Bestuur-Kandidaatstelling

Een voordracht tot kandidaatstelling als genoemd in artikel 9 van de Statuten, dient vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.

Art. 11 Rooster van aftreden

Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast. Dit rooster wordt voor de 1 e keer met ingang van de jaarvergadering 2015 in werking gesteld.

In 2016 treedt af: 1 bestuurslid; in 2017 treden af: 2 bestuursleden; in 2018 treden af: 2 bestuursleden enz. enz. Ieder bestuurslid kan maximaal 2 periodes van 3 jaar zitting nemen in het bestuur.

Art.12 Bestuursvergadering

Het bestuur vergadert zo vaak als dat voor de vereniging noodzakelijk is. De noodzakelijkheid kan door de meerderheid van het bestuur worden bepaald. Indien een meerderheid van het bestuur aanwezig is, kunnen geldige besluiten worden genomen.

In spoedgevallen kan, indien het niet mogelijk is het gehele bestuur te raadplegen, een afvaardiging van het bestuur beslissingen nemen. In de eerstvolgende bestuursvergadering worden de overige leden op de hoogte gebracht van de genomen beslissing.

Art. 13 Beëindiging bestuurdersschap

Wanneer een bestuurslid zijn bestuurdersschap beëindigt of wordt geschorst, is deze verplicht de aan de functie verbonden bescheiden en voorwerpen, welke het eigendom van de vereniging zijn, binnen 14 dagen na beëindiging of schorsing in te leveren bij het bestuur.

Art.14 Vergaderingen

Voorstellen, welke staande de vergadering mondeling worden ingediend, kunnen door het bestuur in stemming worden gebracht, tenzij tenminste een/tiende deel van de aanwezig stemgerechtigde leden zich hiertegen verzet.

Art. 15 Machtiging

De stemgerechtigde als bedoeld in artikel 16 van de Statuten is verplicht om het bestuur in kennis te stellen van het feit dat hij ook voor anderen stemt. Het bestuur geeft de mogelijke volmachtstemmen aan de presentielijst van de betrokken vergadering. Leden kunnen zich niet beroepen op het niet aanwezig zijn bij een besluitende vergadering

Art. 16 Lidmaatschapovergang na overlijden

Wanneer een lid komt te overlijden, kan het lidmaatschap zonder verdere financiële verplichtingen op verzoek van de nog in leven zijnde echtgeno(o)t(e) / partner op zijn / haar naam overgaan. Hij / zij dient daartoe binnen drie maanden na overlijden een schriftelijke mededeling aan de secretaris te doen.

Art.17 Aansprakelijkheid

De vereniging aanvaardt op generlei wijze vorm van aansprakelijkheid ten aanzien van schade, toegebracht door of aan vaartuigen en / of goederen, welke in de haven aanwezig zijn en welke niet het eigendom van de vereniging zijn. De aansprakelijkheid blijft berusten bij de eigenaar van het goed.

Art. 18 Onkostenvergoeding

De algemene vergadering kan bepalen dat aan leden van het bestuur een vergoeding wordt toegekend voor kosten, welke voor de vereniging gemaakt worden.

Art. 19 Beroep

Tegen beslissingen van het bestuur staat beroep open bij de algemene vergadering. Een beroep dient schriftelijk aanhangig te worden gemaakt bij de secretaris. Een beroepschrift tegen een commissie dient de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld te worden. Een beroepschrift tegen het bestuur dient binnen 3 maanden na indiening in een ledenvergadering behandeld te worden. Een beroepschrift dient binnen een maand na het incident ingediend te worden.

Art. 20 Zelfwerkzaamheid

Diverse onderhoudswerkzaamheden aan de haven zullen door de leden zelf uitgevoerd worden. Er wordt verwacht dat elk lid zich verplicht voelt om naar eigen vermogen en kunnen hieraan mee te werken. De uit te voeren werkzaamheden worden door een havencommissie, in overleg met het bestuur, bepaald en verdeeld.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden zullen de leden door de havencommissie schriftelijk worden uitgenodigd. Leden die verhinderd zijn, dienen dit tijdig aan de havencommissie mede te delen en van hen wordt verwacht dat zij onder de leden een vervanger zoeken.

Art. 21 Slotbepalingen

In alle gevallen waarin verschil van mening of twijfel bestaat over de zin of toepassing van enig artikel van dit reglement en in de gevallen waarin het niet voorziet, beslist het bestuur.

1. Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden aangebracht bij besluit van een algemene vergadering, dat met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen moet zijn genomen.

2. Aan echtgeno(o)te(n), c.q. partners van leden, welke staan ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de Statuten worden eveneens de rechten als bedoeld in artikel 14 van de Statuten toegekend.