Haven

Het doel van dit havenreglement is alles in goede orde te laten verlopen in het havencomplex te Zeewolde (WSV Blauwe Diamant), zodat leden, overheid en milieuzaken in goede harmonie tot hun recht kunnen komen.

Het bestuur is de verantwoordelijke instantie om tot dit doel te komen. Het is verantwoordelijk voor het beleid hiertoe en de noodzakelijke financiën. Het bestuur is gerechtigd zich te laten vertegenwoordigen door de havencommissie. Deze commissie bestaat uit drie leden door het bestuur benoemd. Aan deze commissie wordt een bestuurslid toegevoegd, aangewezen door het bestuur, om de contacten tussen bestuur en commissie goed te laten verlopen. Hij moet alle vergaderingen van de commissie bijwonen. De zittingsduur van de commissieleden is drie jaar, waarna het bestuur hen, met goedvinden van beide partijen, eventueel kan herbenoemen.

De havencommissie heeft tot taak het door het bestuur en de vereniging uitgestippelde beleid ten aanzien van het havengebeuren en de eigendommen van de vereniging, uit te voeren dan wel, indien noodzakelijk, te laten uitvoeren. In het laatste geval zal de commissie er toezicht op houden dat een en ander volgens het uitgezette beleid gebeurt.

Onder de competentie van de havencommissie valt het onderhoud van het terrein, alsmede onderhoud aan de eigendommen van de vereniging.

Zaken die een financiële consequentie met zich meebrengen die groter is dan € 250,- en niet in de begroting voor het betreffende jaar zijn opgenomen, moeten door de havencommissie eerst aan het bestuur worden voorgelegd, alvorens tot uitvoering kan worden overgegaan.

Om tot goed overleg tussen bestuur en de havencommissie te komen en dat te laten voortduren, zal het bestuur minimaal tweemaal per jaar in voltallige zitting met de havencommissie vergaderen

Tot het havencomplex van de Watersportvereniging Blauwe Diamant wordt gerekend:

De havens in de Blauwe Diamant

Omdat een goed samenspel van gebruikers van de havens noodzakelijk is om tot het hiervoor omschreven doel te komen, is het volgende daartoe vastgelegd en besloten.

1. Alleen leden van de Watersportvereniging Blauwe Diamant kunnen een vaste ligplaats in één van de havens toegewezen krijgen. In de havens mag de deklengte van een vaartuig niet langer dan 12 meter zijn. Verder geldt dat een vaartuig mits de veiligheid gewaarborgd is maximaal 20% uitsteken mag ten opzicht van de lengte van de box. De havencommissie is gerechtigd in geval van twijfel de deklengte van de boot na te meten.

2. De leden dienen onbelemmerd van de hen toegewezen ligplaats gebruik te kunnen maken.

3. Een ieder zal zich stipt dienen te houden aan de aanwijzingen van de havencommissie.

4. Schade, die door leden of door passanten wordt aangebracht of veroorzaakt aan eigendommen of faciliteiten op het terrein van het havencomplex, is voor rekening van de betrokken veroorzaker. De aangebrachte schade moet onmiddellijk gemeld worden aan de havencommissie.

5. Honden en andere huisdieren mogen alleen aangelijnd in de havens aanwezig zijn onder geleide van een bevoegd persoon. Uitwerpselen van genoemde dieren moeten door de begeleider opgeruimd worden.

6. Waar nodig zal de havencommissie hulp verlenen in de havens.

7. In elke haven van de vereniging dient voor noodgevallen een dreg, reddingsboei en werplijn aanwezig te zijn, alsmede voldoende blusapparatuur.

8. Alle afval dient mee naar huis genomen te worden.

9. Ingediende klachten moeten onverwijld aan het bestuur worden gemeld.

10. Bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden in de havens of één van de havens kan de havencommissie een beroep doen op de leden. Door de havencommissie zal aantekening gehouden worden van deze hulp, door welke leden en hoe dikwijls leden weigeren hulp te verlenen.

11. Alle maatregelen en voorzieningen, welke in verband met het milieu zijn getroffen, moeten in acht genomen en gebruikt worden.

12. Van alle activiteiten zal een, op aanwijzing van het bestuur, deugdelijke administratie door de havencommissie bijgehouden worden, welke te allen tijde voor het bestuur ter inzage gereed moet liggen en eenmaal per jaar aan het bestuur zal worden overgedragen.

13. Ieder lid van de vereniging wordt tegen betaling van een borgsom, groot €10,-, een sleutel verstrekt om de havens te kunnen betreden.

14. Indien er situaties ontstaan waarvoor in dit reglement niet is voorzien, dan beslist het bestuur evenals wanneer er verschil van mening mocht bestaan bij de uitleg van een van de artikelen van dit reglement.

Bij constatering van overtreding op een van bovengenoemde verboden van dit artikel is;

1′ het bestuur

2′ de havencommissie

bevoegd de overtreder op zijn overtreding te wijzen en hem te manen de overtreding te doen beëindigen.

Wanneer binnen 48 uur na deze aanmaning de overtreding niet is beëindigd kan het bestuur de overtreder schriftelijk in kennis stellen van de overtredingen en hem bevelen deze overtreding te doen beëindigen binnen 7 dagen.

Het bestuur zal de overtreder tevens meedelen, welke gevolgen bij voortduring en herhaling van de overtreding er kunnen zijn.

Wanneer na 7 dagen van dit schrijven de overtreding niet is beëindigd is het bestuur bevoegd op kosten van de overtreder die maatregelen te nemen die zullen leiden tot het beëindigen van de overtreding.

Wanneer de noodzaak tot deze laatst genoemde maatregel aanwezig blijkt te zijn kan het bestuur overgaan tot het nemen van maatregelen.

Verder is het niet toegestaan om:

• in en bij de havens sneller dan 4 km per uur te varen;

• audio en visuele apparatuur zodanig af te stemmen dat anderen daar hinder van ondervinden;

• aggregaten te gebruiken, daar waar het gebruik van elektriciteit van het net te bekomen is;

• om elektrische kachels te gebruiken in de havens;

• las- slijp- of schuur- werkzaamheden te verrichten, anders dan alleen na melding aan en goedvinden van de havencommissie;

• om voorzieningen aan eigendommen van de vereniging aan te brengen, anders dan het bestuur heeft vastgesteld;

• om een schip zodanig af te meren, zodat uitstekende delen over de steiger steken; om steigers en palen onnodig te belasten door de motor te laten draaien met aangedreven schroef;

• om goederen en delen van schepen op het terrein van één van de havens achter te laten;

• om obstakels, zoals verlengsnoeren, opstapjes, enz. langer dan noodzakelijk op de steigers te laten staan c.q. te laten liggen;

• in de havens te zwemmen;

• in de havens vanaf de steiger of het vaartuig te vissen.